Trang chủ » Hồ sơ cần nộp » Liên kết đào tạo với nước ngoài

Category Archives: Liên kết đào tạo với nước ngoài

Liên kết đào tạo với nước ngoài

Chọn trình độ đào tạo:

1.Trung cấp;

2. Cao đẳng;

3. Đại học;

4. Thạc sĩ;

5. Tiến sĩ.

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

Hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Theo mẫu download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) bản sao văn bằng Tiến sĩ, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

3. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng Tiến sĩ (nếu có), kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Tiến sĩ, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp;

7. Văn bản xác định thời gian học tập ở nước ngoài (đối với các chương trình LKĐT có thời gian học ở nước ngoài): có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ);

8. Giấy biên nhận luận án Tiến sĩ vào Thư viện Quốc gia.

9. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp của văn bằng đại học, thạc sĩ trước khi học Tiến sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

c) Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Download.

2. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt văn bằng Thạc sĩ; (Nếu do cơ sở giáo dục Trung Quốc cấp thì cần nộp bản sao công chứng dịch học vị Thạc sĩ).

3. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt phụ lục văn bằng Thạc sĩ (nếu có);

4. Một (01) bản sao công chứng dịch sang tiếng Việt bảng điểm Thạc sĩ;

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp (người nộp hồ sơ vui lòng xin cơ sở giáo dục Việt Nam giấy xác nhận này, Cục KTKĐCLGD gửi công văn sẽ tốn thời gian chờ đơn vị trả lời);

7. Văn bản xác định thời gian học tập ở nước ngoài (đối với các chương trình LKĐT có thời gian học ở nước ngoài): có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ);

8. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp của văn bằng đại học trước khi học Thạc sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Download tại: https://cnvb.files.wordpress.com/2013/09/don-de-nghi-cnvb.doc

2. Một (01) công chứng dịch sang tiếng Việt được văn bằng Đại học; (Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản công chứng dịch Học vị Đại học)

3. Một (01) công chứng dịch sang tiếng Việt được bảng điểm Đại học;

4. Một (01) công chứng dịch sang tiếng Việt được phụ lục văn bằng Đại học (nếu có);

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu chương trình yêu cầu);

6. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp (người nộp hồ sơ vui lòng xin cơ sở giáo dục Việt Nam giấy xác nhận này, Cục KTKĐCLGD gửi công văn sẽ tốn thời gian chờ đơn vị trả lời);

7. Văn bản xác định thời gian học tập ở nước ngoài (đối với các chương trình LKĐT có thời gian học ở nước ngoài): có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ).

Hồ sơ cần nộp

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (đăng ký tại Phòng Quản lí thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng); hoặc download tại: https://www.dropbox.com/s/x2oyj3ot71rgfz5/Don%20de%20nghi%20CNVB.doc

2. Một (01) bản sao văn bằng, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

3. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng (nếu có), kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5. Một (01) bản sao chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình liên kết đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu chương trình yêu cầu);

6. Giấy xác nhận hoặc công văn xác nhận theo học và hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp;

7. Văn bản xác định thời gian học tập ở nước ngoài (đối với các chương trình LKĐT có thời gian học ở nước ngoài): có thể là xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại hoặc là bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh phù hợp với thời gian học (có đối chiếu với hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ).

Hồ sơ mẫu Tiến sĩ liên kết đào tạo

Mẫu 01:

 

Mẫu 02:

Hồ sơ mẫu Thạc sĩ liên kết đào tạo

Mẫu 01: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh liên kết giữa Đại học Victoria (Australia) và Đại học Hà Nội.

1. Đơn đề nghị;
2. Bản sao công chứng dịch: bằng Thạc sĩ do ĐH Victoria cấp;
3. Bản sao công chứng dịch: kết quả học tập Thạc sĩ do ĐH Victoria cấp;
4. Bản sao công chứng: chứng chỉ Bồi dưỡng sau đại học PG do ĐH Hà Nội cấp;
5. Bản sao công chứng: kết quả học tập do ĐH Hà Nội cấp;
6. Bản sao công chứng bằng và bảng điểm bậc Đại học;
7. Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu giấy phép và trường nước ngoài yêu cầu);
8. Bảo sao giấy xác nhận của ĐH Hà Nội về việc hoan thành chương trình liên kết đào tạo do ĐH Hà Nội cấp.

Mẫu 02: Thạc sĩ Quản quản trị kinh doanh MBA liên kết giữa trường ĐH Griggs Hoa Kỳ và ĐH Quốc gia Hà Nội

1. Đơn đề nghị;
2. Bản sao công chứng dịch: bằng Thạc sĩ do trường ĐH Griggs cấp;
3. Bản sao công chứng dịch: kết quả học tập Thạc sĩ do trường ĐH Griggs cấp;
4. Bản sao công chứng: chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như thông báo của Thứ trưởng ở link dưới:
(TOEFL ITP 530; iBT:71; IELTS 6.5; văn bằng và bảng điểm Đại học chính quy hoặc tại chức chuyên ngành Tiếng Anh/Sư phạm Tiếng Anh)
5. Bản sao công chứng: Bằng và Bảng điểm bậc học Đại học (nếu do nước ngoài cấp thì phải công chứng dịch)
6. Bảo sao giấy xác nhận của ĐH Quốc gia Hà Nội về việc hoàn thành chương trình liên kết đào tạo do ĐH Quốc gia Hà Nội cấp.

Mẫu 03:

Mẫu 04: